VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 5830 BATTONYA, FŐ U.72/A

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2011.

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Készítette: Dr. Palkó Lajosné

Jóváhagyta: Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2011/X.27/KT. a határozatával.

 

 

 1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. /A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezető és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait.

 

 1. / Az intézmény működési rendjét meghatározó jogszabályok / dokumentumok:
 • 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
 • 150/2010.(IV.30.) Korm. rendelet Az oktatási és kulturális ágazathoz tartozó, a közalkalmazotti foglalkoztatást és egyes hatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról
 • 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
 • 157/2000. (IX. 13.) Korm.r. a dokumentumvásárlási hozzájárulásról
 • 167/2006. (VII. 28.) Korm. r. az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről
 • 1 94/2000. (XI. 24.) Korm.r. a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
 • 3/1975. (Vili.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
 • 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásáról
 • 6/2001. (I. 17.) Korm. r. a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
 • 64/1999. (IV. 28.) Korm. r. a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
 • 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről
 • 73/2003. (V. 28.) Korm. r. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről
 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 • 150/1992. (XI.20.) Korm. rend.
 • 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról
 • 2/1993. (1.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
 • 292/2009. (XII.19) Korm. rend. az államháztartás működési rendjéről
 • 2008.évi CV Tv. a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

2.1. Alapító okirat

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, mely a Szabályzat melléklete.

 

2.2. Egyéb dokumentumok

 • Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat valamint azok mellékletét képező, a szakmai, minőségpolitikai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások
 • Megállapodás a battonyai Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakiskolával
 • Megállapodás a battonyai Szent István Általános Iskolával

 

3./ Az intézmény legfontosabb adatai

Az intézmény megnevezése: Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Szerb nyelven: Bibliotéka

Román nyelven: Biblioteca Publica

Angolul: Library

Az intézmény székhelye, címe: Battonya, Fő u.72./a.

Telephelyek: 5830 Battonya, Fő u. 123.

Molnár-C. Pál Emlékház, múzeumi kiállítóhely

5830 Battonya, Fő u. 77. és Fő 103. (közművelődési tevékenység)

 

Levélcíme: 5830 Battonya, Pf.29.

Elérhetősége: Telefon: 68/456-090 és 68/457-761

valamint: 68/456-137, és 70/ 318-80-61

Fax: 68/457-761

E-mail: battonyakonyvtar@vipmail.hu

Az intézmény pecsétje: kör alakú, 35 mm átmérőjű, felirata: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Battonya”, középen a Magyar Köztársaság címere

Az intézmény lógója: a könyvtárépületének sziluettje Népek Barátsága Könyvtár felirattal.

Az intézmény alaptevékenysége: nyilvános könyvtári ellátás és iskolai könyvtári ellátás valamint közművelődési tevékenység, múzeumi tevékenység

 

Az alapító megnevezése: Battonya Város Önkormányzata

 

Az alapítás éve: 1978.

Jogelődje: Nagyközségi Könyvtár, melynek alapítási éve: 1953., József Attila Művelődési Központ, alapítási éve:

 

Az alapító okirat száma: 171./2011 (VI.30.) Kt. határozat

 

Az intézmény működési területe: Battonya város közigazgatási területe.

 

Az intézmény fenntartója: Battonya Város Önkormányzata, 5830 Battonya, Fő u. 91.

 

Az intézmény felügyeleti szerve: Battonya Város Önkormányzata,

5830 Battonya, Fő u. 91.

 

 

4./ Az intézmény jogállása

Önálló jogi személy.

Vezetője: a könyvtárigazgató, akit Battonya Város Önkormányzatának képviselő-testülete nevez ki, határozott időre (5 évre), pályázat útján.

 

Az intézmény besorolása:

– A tevékenység jellege szerint: közszolgáltató költségvetési szerv

– A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény

– A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő

Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a vele kötött megállapodás alapján Battonya Város Önkormányzatának Városellátó Szervezete látja el.

(adószáma: 15583013-02-04)

OTP számlaszám: 11733089-15344155-8030004

Ágazati besorolása: 910100

Szakfeladat: 910121, 910122, 910123, 910502, 910201, 910203,

Törzsszám: 686617

TB azonosítószám: 0007537

KSH Statisztikai szám: 16655678-9251-322-04

PIR: 583011207

Egészségbiztosítási pénztár nyilvántartási szám: 142910414

 

5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

Az SZMSZ hatálya kiterjed:

 • AZ INTÉZMÉNY VEZETŐIRE,
 • AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓIRA,
 • AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ TESTÜLETEKRE, SZERVEKRE, KÖZÖSSÉGEKRE
 • AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAIT IGÉNYBE VEVŐKRE.

 

 

 1. FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

1./ Az intézmény feladatai és hatásköre

A könyvtár nyilvános könyvtár. Elsődleges feladata a könyvtári rendszerrel együttműködve Battonya lakosságának könyvtári ellátása.

Az intézmény iskolai könyvtári feladatokat is ellátó nyilvános városi könyvtár, mely információt fogadó és továbbító szerepköre betöltésével, diszkrimináció nélkül lehetővé teszi az általa gyűjtött, feldolgozott és megőrzött dokumentumokhoz és információhoz való szabad hozzáférést, mely által az egyének és közösségek fejlődéséhez hozzájárul.

Az intézmény tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a helyben élő nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományápolására, kulturális és közművelődési igényeinek kielégítésére. Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, irányító által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

 

1.2. Az intézmény alaptevékenysége(i):

9101 TEÁOR – Könyvtári, levéltári tevékenység

91012 Könyvtári tevékenység

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, gyűjteményét folyamatosan fejleszti     gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja helyismereti     információkat és dokumentumokat gyűjt, ellátja a kötelespéldányokkal kapcsolatos      feladatokat

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme gyűjteményét feltárja, megőrzi,        gondozza, az állomány védelméről gondoskodik

910123 Könyvtári szolgáltatások gyűjteményét rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár     és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más   könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében, ellátja a könyvtárközi dokumentum-ellátással            kapcsolatos feladatokat közhasznú információs szolgáltatást nyújt, szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, közönségkapcsolati és egyéb tevékenységeket lát el             (kiállítás rendezése, ismeretterjesztő, előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író-           olvasó találkozó, PR- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése stb.)

910502 közművelődési és közösségi színterek működtetése

 

Jogszabályban meghatározott közművelődési feladatai:

 1. a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
 2. b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
 3. c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
 4. d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
 5. e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
 6. f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
 7. g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 8. h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

 

Táblázatos formában:

Feladat Feladat részletezve Tevékenységi formák
1., A kulturális értékek ismertté tétele A közösség hagyományainak, természeti értékeinek, művészeti értékeinek, speciális és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése, közbecsülésének növelése, a lokálpatriotizmus erősítése. Helyi ünnepek megtartása.

Ki Mit Tud – szerű fesztiválok, vetélkedők szervezése.

A városi kulturális, közéleti információk biztosítása, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, ismeretté tétele.

 

2., Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása Speciális helyzetű népességcsoport gondjaihoz igazodó ismeretek, önképző, öntevékeny lehetőségek felkutatása, művelődési és művelődő közösségek szervezésének kezdeményezése. Munkanélküliek számára szakképző-átképző tanfolyamok szervezése.

A mindennapi élethez kapcsolódó közhasznú, praktikus tanfolyamok szervezése.

Mentális kultúra, önismereti fejlesztő alkalmak, táborok szervezése, természetbarát közösségek életre hívása, népszerűsítése. Az ifjúság kreativitásának elősegítése, ősi mesterségek ismertetése. Közhasznú ismeretterjesztő szakkörök működtetése.

3., A lakosság műveltségének, esztétikai szemléletének fejlesztése, rekreáció biztosítása A magyar, a kisebbségi kultúra értékeinek közvetítése.

A művészetek befogadásának segítése.

Szabadidős szokások formálása, a már meglévő kulturális hagyományok ápolása.

A mindennapi élet értékeinek, normáinak fejlesztése.

A szórakozás alkalmainak biztosítása.

Előadások kínálata.

Kiállítások szervezése.

Népművészeti, hagyományőrző alkalmak szervezése.

Ünnepek, évfordulók, megemlékezések rendszerének működtetése.

Az ifjúság szórakoztatásának biztosítása.

Felnőtt korosztály részére bálok, alkalmi szórakozási lehetőségek biztosítása.

Filmművészet népszerűsítése.

Területi rendezvények fogadása.

4., A lakosság kreativitásának, amatőr művészeti alkotókedvének, tehetségének gondozása Az esztétikai tudatosság, igény fejlesztése.

Kiemelkedő tehetségek bemutatása.

Alkotó- és civil közösségek közismertté tétele, fejlődésének, szakmai támogatásának biztosítása.

Hagyományőrzés; hangfelvételek készítése

Szakkörök működtetése.

Amatőr művészeti csoportok befogadása, működtetése.

Bemutatók, kiállítások szervezése.

Stúdió működtetése.

5., A közművelődés feltételeinek biztosítása A közművelődési intézmény vagy közösségi tér működéséhez, a polgárok tájékoztatásához, közösségi művelődéshez esztétikus, célszerű környezet, infrastruktúra, az adott tevékenységet segítő megfelelő számú szakember biztosítása.

 

 

A közművelődési tevékenység színterei:

 • József Attila Művelődési Központ, Battonya, Fő utca 77.
 • Battonya, Fő utca 103. /Volt zeneiskola/

A közművelődési tevékenység éves munkaterv és költségvetés alapján zajlik. Attól eltérni csak engedéllyel lehet. Intézményi szabad kapacitás kihasználása (bérbeadás) közvetlen igazgatói engedéllyel történhet.

A művelődésszervezők kezelik a riasztórendszert, gondoskodnak a színterek vagyonvédelméről, biztonságáról. A rendezvények megszervezése során tapintattal és empátiával, de határozottan képviselik az intézmény érdekeit. Az esetleges rendkívüli eseményekről haladéktalanul tájékoztatják felettesüket.

Kapcsolatot tartanak a környezetükben lévő oktatási intézményekkel, működtetik a feladatkörükbe tartozó klubokat, felügyelik a rendezvényeket, kiállításokat.

A rendezvény – lebonyolítás és ingatlan-bérbeadás csak írott szerződés, valamint szabályszerű bizonylatolás mellett történhet. Évente összesített statisztikai adatokat ad a minisztériumi jelentéshez, írásos összegző jelentést készít a tárgyév eseményeiről, jelenségeiről, tapasztalatairól.

 

Molnár C Pál emlékház- kiállítóhely

Az Emlékház – a Mester 44 festményét és 22 grafikáját őrzi, Molnár-C. Pál járadékozási feltételeinek megfelelően, állandó tárlat keretében. Igény szerint, előre bejelentett időpontban tart nyitva.

910201 múzeumi gyűjteményi tevékenység

910203 múzeumi kiállítási tevékenység

855200 kulturális képzés

855200 MNS egyéb felnőttoktatás

900400 kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

581100 Könyvkiadás

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

772200 Videokazetta, lemez kölcsönzése

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás

855935 Szakmai továbbképzések

855937 Máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás

 

A konkrét szolgáltatások felsorolását, igénybevételük módját és feltételeit a Használati szabályzat tartalmazza.

 

1.3 AZ INTÉZMÉNY KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE

Alaptevékenységtől eltérő, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, támogatáson kívüli forrásból, államháztartáson belüli szervezetek és magánszemélyek részére nem kötelező és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelése

773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

E tevékenység a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint, az alapellátási feladatok színvonalának növelése, kiegészítése céljából folytatható, az intézmény összkiadásainak 5 %-ig. Veszteségesen, az alapfeladatok előirányzatai rovására a tevékenység nem folytatható. A kiegészítő, kisegítő tevékenység kapacitása az alaptevékenységhez kapcsolódóan az intézmény rendelkezésére áll. E tevékenységet a csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával intézményünk nem nyereségszerzés céljából végzi.

A kiegészítő, kisegítő tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat is. Kisegítő tevékenység esetében a bevételnek fedeznie kell az amortizációt is.

A termék, szolgáltatás ellenértékének a meghatározásához ki kell számolni az önköltségét. Az önköltségszámítás módját az Önköltség-számítási szabályzatban kell rögzíteni.

A kiegészítő, kisegítő tevékenység keretében végzett szolgáltatásra, termék-előállításra szerződés kell kötni.

A szerződés tartalmát a felek szabadon határozzák meg.

A szerződésnek legalább tartalmaznia kell:

– a szerződő felek megnevezését, székhelyét, egyéb azonosító adatait,

– a szerződés tárgyát (szakmai, műszaki tartalom),

– a teljesítési feltételeket (szakmai, műszaki teljesítés időpontja),

– a teljesítés igazolásának módját,

– a késedelmes, hibás teljesítés jogkövetkezményeit,

– a fizetési feltételeket (összeg, időpont),

– a szerződéskötésre jogosultak aláírását.

Az intézményvezető felelős a kiegészítő, kisegítő tevékenység gazdaságos, hatékony és eredményes működéséért.

 

 

Minden egységre vonatkozó általános elvek:

 • Minden év decemberében munkatervet készít.
 • A jelenléti ívet minden munkanapon vezeti.

 

 

 1. Az intézmény szervezeti egységei, működése:

2.1 Az intézmény szervezeti egységei a könyvtár, a művelődési ház és a múzeum.

Az eltérő tevékenységű szervezeti egységek munkáját az igazgató hangolja össze.

 

A városi szintű rendezvényeket, a pályázati és fejlesztési projekteket az igazgató közvetlenül felügyeli/irányítja.

Az alapító szerv által engedélyezett intézményi létszám: 4 fő.

Az intézményi létszámon belül a szakmai munkakörökben foglalkoztatottak létszáma 4 fő.

 

2.2 Az intézmény vezetőiének beosztása: igazgató.

(1) Kiemelt feladatai:

 1. a) az intézmény vezetése
 2. b) a könyvtári és közművelődési tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek irányítása és ellenőrzése;
 3. c) a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
 4. d) a munkavédelmi, tűzvédelmi tevékenység irányítása;
 5. e) a hatályos jogszabályokban, az SZMSZ-ben, a munkaköri leírásában, és a felettesei által meghatározott egyéb feladatok.

 

(2) Az intézményvezető főbb hatáskörei:

 1. a) gyakorolja a munkáltatói jogokat,
 2. b) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe,
 3. c) egyeztetési kötelezettség terheli az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében,
 4. d) ellátja az intézmény képviseletét a fenntartóval, ill. harmadik személyekkel kapcsolatban,

 

(3) Az igazgató felelős különösen:

 1. a) a szakmai munkáért,
 2. b) a munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
 3. c) a munkaköri leírásában foglaltak szerinti munkavégzésért,
 4. d) az intézmény gazdálkodásáért, vagyonvédelméért, a jogszerű működésért.

 

(4) Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult.

(5) Az utasítási jog gyakorlása az intézményben:

az igazgató az intézmény minden dolgozójára kiterjedő, általános (szakmai és pénzügyi) utasítási joggal rendelkezik.

A vezető helyettesítése esetén, a helyettesítő személy a helyettesített vezető utasítási jogkörével rendelkezik.

 

(6) Az intézmény továbbképzési és beiskolázási tervét az igazgató készíti el, ill. módosítja. Ennek során meghallgatja a továbbképzésben érintett személyek véleményét. A felmerülő vitákat az igazgató az intézmény érdekeire figyelemmel dönti el.

(7) Az intézményben abban az esetben köthető alapfeladat ellátásába tartozó tevékenységre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződés, ha arra jogszabályban, ill. jelen szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szakmai alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és

 1. a) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal vagy megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, illetve az intézménynek nincs elegendő kapacitása az adott feladatra, vagy
 2. b) az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó feladat.
 3. c) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.

(8) A szerződésnek tartalmaznia kell:

 1. a) az ellátandó feladatot,
 2. b) a tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit,
 3. c) a szerződés időtartamát, továbbá
 4. d) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, e ) annak megjelölését, hogy az ( 7) bek. a ) vagy b ) pontjára tekintettel került sor a szerződés megkötésére. (Tipikusan az első esetbe tartozhatnak a közművelődési rendezvények külső előadói, a második esetbe pedig a szerzői jogi védelem alá eső szakmai produktumok.)

 

 

2.3 Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai:

Közalkalmazotti és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony

 • A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. Határozott időre történő kinevezéssel a Kjt. idevonatkozó rendelkezései szerint köthető csak közalkalmazotti jogviszony.
 • Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket.
 • Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra.
 • Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben vagy határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja.

2.4 Munkaköri leírások

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik.

2.5 MUNKAVÉGZÉS TELJESÍTÉSE. MUNKAKÖRI KÖTELEZETTSÉGEK. HIVATALI TITKOK MEGŐRZÉSE

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik.

A munkaköri feladatok ellátásának megítélését az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelését, továbbá a szakmai fejlődés elősegítését a belső anyagként kezelendő közalkalmazotti minősítések tartalmazzák. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

Amennyiben az adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:

 • Az intézmény dolgozóinak személyi adatai
 • A dolgozókra vonatkozó vezetői intézkedések, információk
 • A könyvtár használóinak személyes adatai.

 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére a felettesétől engedélyt kap.

2.6 NYILATKOZAT TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ SZERVEK RÉSZÉRE

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük:

 • a televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.
 • a felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
 • Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
 • A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.

 

2.6 MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA

A munkarendet a szakmai törvények és egyes központi jogszabályok, – a felügyeleti szerv engedélyével – az igazgató állapítja meg.

Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza a következő: hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00 óráig.

A hivatalos munkarendtől eltérő, külön heti előre elkészített és egyeztetett beosztás szerint dolgoznak a dolgozók.

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen az igazgatóval egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult.

A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni.

Az intézményben a szabadság-nyilvántartás vezetéséért az igazgató felelős.

 

2.7 AZ INTÉZMÉNNYEL MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ DOLGOZÓK DÍJAZÁSA

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben vagy kinevezési okiratban kell rögzíteni.

2.8. SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLATA

A saját tulajdonú gépjárművek hivatalos célú használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint kell kialakítani, amelyet a Gépjármú üzemeltetési szabályzat tartalmaz.

A saját gépkocsi használatra engedélyt az igazgató ad.

2.9 FÉNYMÁSOLÁS

Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen történhet. Minden egyéb esetben a fénymásolásért térítési díjat kell fizetni.

2.10. TELEFONHASZNÁLAT

Az intézményben lévő telefonokat magáncélra csak térítés ellenében lehet használni. Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történik, részletes számla lekérésével.

2.11 KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.

A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át.

A pénzt kezelő kollégát felelősség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.

Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek.

Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Munka Törvénykönyve 172 – 173.§ – az irányadó. Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány.

 

2.12 ANYAGI FELELŐSSÉG

Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.

A dolgozók a szokásos mértéket meghaladó, nagy értékű személyi használati tárgyakat csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan.

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért.

 

2.13. AZ INTÉZMÉNY ÜGYFÉLFOGADÁSA

Az intézmény dolgozói a hivatalos munkaidőben tartanak ügyfélfogadást.

 

2.14. Az intézményi kulcsok kiadása, nyilvántartása.

Az intézményi kulcs átvételére jogosulhat, aki teljes munkaidőben, részmunkaidőben alkalmazásban áll.

A kulcsok átvételéről nyilvántartást kell vezetni, az átvételt aláírással kell igazolni.

2.15. MUNKATERV

Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít. A munkaterv összeállításához, annak tervezésekor az egyes szervezeti egységek szakmai dolgozói segítséget nyújtanak.

A munkatervnek tartalmaznia kell:

 • a feladatok konkrét meghatározását,
 • a feladat végrehajtásáért felelősök megnevezését,
 • a feladat végrehajtásának határidejét,
 • a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket.
 • A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az intézményben működő, vezetést segítő testületek, szervek, közösségek képviselőinek és a felügyeleti szervnek.

Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli.

 

 1. l6. AZ INTÉZMÉNY ÜGYIRATKEZELÉSE

Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.

 

2.17. BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA. KEZELÉSE

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról valólemondást jelent.

Az intézményben cégbélyegző használatára az intézményvezető jogosult.

A speciális leltárbélyegzők célszerű és szabályszerű használatáért a leltározással megbízott könyvtárosok felelősek

 

2.18. AZ INTÉZMÉNNYEL MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ DOLGOZÓK KÉPZÉSE. TOVÁBBKÉPZÉSE

Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. A NKÖM 1/2000.(1.14.) NKÖM rendeletében megfogalmazottak szerint az intézménynek TOVÁBBKÉPZÉSI TERVET kell készíteni, mely hét esztendőre szól. Minden esztendőben, a továbbképzési terven alapuló beiskolázási tervet köteles készíteni a könyvtár vezetője.

A továbbképzés, képzés szabályai:

Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre.

Köteles leadni a továbbtanuló dolgozó a konzultációs időpontokat.

A tandíjat, a tankönyveket az intézmény csak számla ellenében fizeti ki.

Az útiköltséget a dolgozó számolja el az utazás befejezésétől számított 8 napon belül.

A továbbképzésben résztvevő személlyel képzési szerződést kell kötni, abban az esetben, amikor az intézmény vállalja a tanulmányokkal összefüggő költségeket.

2.19. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, meghatározott ellenőrzési terv alapján történik.

Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli, és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi.

 

2.20. INTÉZMÉNYI ÓVÓ, VÉDŐ ELŐÍRÁSOK

Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye.

Minden dolgozónak ismernie kell az SZMSZ mellékletét képező Munkavédelmi szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés útját.

 

2.21. BOMBARIADÓ ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát, vagy ahhoz hasonló robbanó eszközt helyeztek el, haladéktalanul értesíteni köteles az intézmény vezetőjét.

Az intézményvezető a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a tényről az épületben lévő valamennyi személyt, majd elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását.

Az intézményvezető utasítására értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a bombariadóról.

 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A városunkat és könyvtárunkat megtisztelő polgárok számára (korhatár) nélkül biztosítjuk az információhoz való szabad hozzáférést.

A könyvtári rendszeren keresztül elérhető bármely könyv, folyóirat, videó, CD, CD-ROM. Gyűjteményünkkel segítjük: a vakok és gyengénlátó olvasóinkat nemzetiségeinket, a helytörténettel foglalkozó érdeklődőket. Segítséget kívánunk nyújtani a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Tanulást, képzést elősegítő programokat szervezünk. Együttműködünk a város oktatási, művelődési és civil szervezeteivel az értékek közvetítése érdekében. Képzett szakemberekkel várjuk Önöket a családias légkörű intézményünkben.

Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja:

 • Az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk megszerzését, ezzel a demokrácia és esélyegyenlőség növelését
 • A gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való informálódást
 • Az oktatást és az élethosszig tartó tanulást (önművelést, továbbképzést, átképzést)
 • A gyermekek és fiatalok olvasóvá nevelését, az olvasás megszerettetését a pedagógusokkal és a családokkal összefogva.
 • Battonya kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását
 • A hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők könyvtárhasználatát •A szabadidő hasznos és kulturált eltöltését, kisközösségek működését

 

 1. KÖNYVTÁRUNK MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA
 • Minden használó számára biztosítjuk az udvarias, gyors és pontos kiszolgálást.
 • Figyelünk az ön igényeire, és igyekszünk megfelelni az elvárásainak.
 • Felajánljuk a tájékoztatást forrásainkról és szolgáltatásainkról.
 • Igyekszünk olyan környezetet biztosítani, amelyben kellemesen tölti el olvasásra, információ – szerzésre fordított idejét.
 • Amely könyvet, folyóiratcikket saját könyvtárunkból nem tudunk Önnek biztosítani, azt a könyvtári rendszer segítségével rövid időn belül beszerezzük.
 • A minőségügyi célok eléréséhez az MSZ ISO 11620 szabvány szerinti teljesítménymutatókat alkalmazzuk, figyelembe véve a szakterületünkre vonatkozó
 1. évi CXL. törvényben megfogalmazott feladatokat, a szaktárca által megfogalmazott minőségpolitikai irányelveket és a fenntartónk által megfogalmazott elvárásokat.

 

 1. PARTNERKAPCSOLATOK

5.1. A külső kapcsolattartás

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, civilszervezetekkel együttműködési megállapodást köthet.

5.2 Együttműködés szakmai szervezetekkel, társintézményekkel

A helyi és országos társintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, szükség szerint segíteni kell egymás munkáját.

Fejleszteni kell a kapcsolatot külföldi társintézményekkel is, melynek fenntartása, ápolása és bővítése állandó feladata az intézménynek.

Az intézmény szoros kapcsolatot tart a különböző szakmai szervezetekkel.

Az intézmény együttműködik:

 1. a) a fenntartóval
 2. b) Battonya város valamennyi oktatási intézményével,
 3. c) a megyében működő más nyilvános könyvtárakkal,
 4. d) az országos és helyi szakmai és érdekképviseleti szervekkel,
 5. f) az országos szakkönyvtárakkal,
 6. g) minden olyan intézménnyel, hatósággal, amelyek a könyvtár működésével kapcsolatban valamilyen hatáskörrel bírnak,
 7. h) minden olyan egyéb, itt fel nem sorolt szervezettel, amelyekkel az együttműködés az intézmény hatékony működését elősegíti.

 

Így a partnerek:

Battonya Város Önkormányzata

Battonya Szent István Általános Iskola

Battonyai Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakiskola

Szerb Általános Iskola és Óvoda Battonya

Magdu Lucián Román Általános Iskola és Óvoda Battonya

Összevont Napköziotthonos Óvodák Battonya

ÁMK- Művészeti Iskola Mezőhegyes

Városellátó Szervezet Battonya

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Battonya

Battonyai Idősek Otthona

Battonyai Egyházak

Civil szervezetek: könyvtár alapítványa, mozgáskorlátozottak helyi csoportja, önkéntes tűzoltó egyesület,

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Könyvtárellátó Kft.

Bookline Nyrt.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1./ Az SZMSZ hatálybalépése

Az SZMSz Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyásával

2011.11.01. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011.09.01.napjától kell alkalmazni.

Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az

2005.06.01. napján életbelépett Szervezeti és Működési Szabályzat.

Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik.

Battonya, 2011. október 24.

Dr. Palkó Lajosné igazgató

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata